Direkcija za izgradnju
Aktuelno
    4.jpg

    Anketa

    Da li ste zadovoljni radom Direkcije?

    Please wait...

Javni poziv za prikupljanje zatvorenih ponuda za seču obolelih i suvih stabala na teritoriji grada Užica

 

Преко својих стручних служби на терену, ЈKП „Биоктош“ је током прошле године евидентирало појаву сушења шума, мањих размера на појединим локалитетима. Сушење је евидентирано код јеле, бора, смрче, букве, храста, црног граба, јасена и других врста. Ове године, у оквиру редовне контроле здравственог стања шума, констатовано је да је дошло до приметног ширења и повећања површина где се појединачна стабла или групе стабала суше. ЈП „Дирекција за изградњу“, ЈКП „Биоктош“ и ЈП „Велики парк“, заједно са шумским газдинством Ужице, одмах је предузео следеће мере на: утврђивању површина шума и броја стабала које су захваћене сушењем; уклањању сувих и оштећених стабала, јер представљају опасност за појаву и ширење секундарних штетних организама (фитопатогене гљиве и поткорњаци); обавештењу Градског већа о проблему сушења шума на територији града Ужица и мерама санације које је неопходно предузети.

На основу решења Градоначелника града Ужица, број 87-111/13-IV од 15.11.2013. године, именована је Радна група за реализацију мера на санацији подручја захваћених сушењем дрвећа. Радна група, после сагледавања проблема у вези даљег сушења дрвећа доноси предлог о предузимању хитних мера и објављује:

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ


зa прикупљање затворених понуда за сечу оболелих и сувих стабала на територији града Ужица

 

Normal 0 false false false

Понуде је потребно доставити до 18.07.2014. године до 13,00 часова у ЈП „Дирекција за изградњу“ са п.о. Ужице, Вуколе Дабића 1-3, а отварање понуда ће се обавити истог дана са почетком у 14,00 часова. После увида у приспеле понуде, представници ЈП „Дирекција за изградњу“ (на основу закључка Градског већа од 03.03.2014.године) и Радне групе ће се одлучити за најбољу понуду и са понуђачем који буде дао најбољу понуду потписати Уговор. Уколико понуђач који је доставио најбољу понуду одустане од потписивања Уговора или не потпише уговор у року од 5 дана од дана достављања Уговора на потпис, Уговор ће се закључити са следећим понуђачем на листи.

Изабрани понуђач у обавези је да посао започне одмах по потписивању Уговора, а посао заврши за 30 календарских дана уколико то временски услови дозволе. Уколико дође до застоја због неповољних временских услова, рок за извођење ће се продужити у договору са надзорним органом.

Прво учешћа на позиву имају сва правна и физичка лица која испуњавају услове прописане од стране Радне групе. То значи да им основна делатност мора бити рад са дрветом и њиховим сортиментима, као и да морају поседовати потребну механизацију за извођење ове врсте радова, секачи који обављају рад моторкама морају бити сертификовани. Извођач је у обавези да одмах врши одвоз дрвета без лагеровања као и да после уклањања, површина сечишта мора комплетно бити очишћена од грања и осталог шумског отпада, као и да са пањева који преостану мора бити огуљена кора да би се спречило даље ширење болести. Сечење и извоз сортимената морају бити изведени на начин који најмање оштећује околна стабла и земљиште.

Због хитности извођења радова, потребно је посећи све што је у фази сушења и што није потпуно здраво, а сува и болесна стабла треба што пре изнети из шуме јер су она легло поткорњака и извор заразе.

Критеријум за избор најповољније понуде је понуђена цена по м³ девастираног дрвета на пању. Уколико један или више понуђача дају исту цену, узеће се у обзир други повољнији услови из понуде (рок извођења радова и сл.). Уколико су и ти елементи из понуде исти, ићи ће се на лицитациони корак у односу на већ понуђену цену, лицитациони корак износиће минимално 20 дин/м³ (без ПДВ-а).

Понуђач који понуди најбољу цену по м³ девастираног дрвета на пању, дужан је да пре почетка радова изврши уплату 20% од постигнуте цене, а да преостали део суме уплати најкасније за 15 дана по завршетку свих радова.

Процењена количина коју је потребно уклонити износи око 850м³.

Понуда за 1м³ девастираног дрвета на пању __________ динара (без ПДВ-а).

Укупна добијена сума мора покрити трошкове изласка ревирног инжењера који је извршио дознаку стабала за уклањање.као и друге основне трошкове.

НАПОМЕНА: Понуђач је у обавези да достави списак механизације коју поседује за ову врсту радова. Евентуално пробијање пута ради лакшег извлачења иде на терет извођача радова. Такође, сва евентуална штета приликом извођења ових радова иде не терет извођеча радова. Сви трошкови за ове радове иду на терет извођача радова.

За све информације можете се обратити Југославу Јовановићу, ЈП „Дирекција за изградњу“ са п.о. Ужиице, тел.031/517-919, моб.064/85-80-730.

 

 
Ažuriranje liste
četvrtak, 12 jun 2014 13:00

 

OBAVEŠTENJE O AŽURIRANJU LISTI

u I fazi kvalifikacionog postupka

 

 

Obaveštenje o ažuriranju liste broj 1 možete preuzeti ovde

Obaveštenje o ažuriranju liste broj 2 možete preuzeti ovde

Obaveštenje o ažuriranju liste broj 3 možete preuzeti ovde

Obaveštenje o ažuriranju liste broj 4 možete preuzeti ovde

Obaveštenje o ažuriranju liste broj 5 možete preuzeti ovde

Obaveštenje o ažuriranju liste broj 6 možete preuzeti ovde

Obaveštenje o ažuriranju liste broj 7 možete preuzeti ovde

Obaveštenje o ažuriranju liste broj 8 možete preuzeti ovde

Obaveštenje o ažuriranju liste broj 9 možete preuzeti ovde

Obaveštenje o ažuriranju liste broj 10 možete preuzeti ovde

Obaveštenje o ažuriranju liste broj 11 možete preuzeti ovde

Obaveštenje o ažuriranju liste broj 12 možete preuzeti ovde

Obaveštenje o ažuriranju liste broj 14 možete preuzeti ovde

Obaveštenje o ažuriranju liste broj 15 možete preuzeti ovde

Obaveštenje o ažuriranju liste broj 16 možete preuzeti ovde

Obaveštenje o ažuriranju liste broj 17 možete preuzeti ovde

Obaveštenje o ažuriranju liste broj 18 možete preuzeti ovde

Obaveštenje o ažuriranju liste broj 19 možete preuzeti ovde

Obaveštenje o ažuriranju liste broj 20 možete preuzeti ovde

Obaveštenje o ažuriranju liste broj 21 možete preuzeti ovde

Obaveštenje o ažuriranju liste broj 22 možete preuzeti ovde

Obaveštenje o ažuriranju liste broj 23 možete preuzeti ovde

Obaveštenje o ažuriranju liste broj 24 možete preuzeti ovde

Obaveštenje o ažuriranju liste broj 26 možete preuzeti ovde

Obaveštenje o ažuriranju liste broj 27 možete preuzeti ovde

Obaveštenje o ažuriranju liste broj 28 možete preuzeti ovde

Obaveštenje o ažuriranju liste broj 30 možete preuzeti ovde

Obaveštenje o ažuriranju liste broj 31 možete preuzeti ovde

Obaveštenje o ažuriranju liste broj 32 možete preuzeti ovde

Obaveštenje o ažuriranju liste broj 33 možete preuzeti ovde

Obaveštenje o ažuriranju liste broj 34 možete preuzeti ovde

 

Važeći poziv i konkursnu dokumentaciju za svaku pojedinačnu listu možete preuzeti u sekciji Oglasi i javne nabavke, podsekcija I faza kvalifikacionog postupka.

 
Javni uvid-Petlja u Zlakusi

Град Ужице, Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове по обављеној стручној контроли и утврђивању Нацрта плана детаљне регулације „Петља у Злакуси“, Град Ужице, од стране Комисије за планове Скупштине града Ужица, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 54/2013 и 98/2013),

оглашава

ЈАВНИ УВИД

У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ПЕТЉА У ЗЛАКУСИ“, ГРАД УЖЦЕ

ЈАВНИ УВИД обавиће се у сали Скупштине града Ужица, Ул.Димитрија Туцовића бр. 52, у периоду од 7. марта 2014. године до 7. априла 2014. године сваког радног дана од 12 до 15 часова.

Јавни увид може се обавити и у просторијама Mесних заједница од 13,00 до 17,00 часова и то:

- у среду 19.03.2014. године у Крвавцима,

- у четвртак 20.03.2014. године у Горјанима.

Заинтересована лица могу током јавног увида своје примедбе на планирана решења писмено доставити Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Града Ужица, Ул.Димитрија Туцовића бр. 52, најкасније до 7. априла 2014. године.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Ужица, одржаће се у сали Скупштине града Ужица, 10. априла 2014. године, у 11 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Ужица.

Oglas možete preuzeti ovde

 

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 Sledeća > Kraj >>

Strana 1 od 7