Direkcija za izgradnju
Оглас за давање у закуп градског грађевинског земљишта у јавној својини

 

На основу члана 62. и 63. Одлуке о грађевинском земљишту општине Ужице (Сл. Лист општине Ужице бр. 6/03), члана 6. Одлуке о услoвима и начину постављања привремених објеката на јавним површинама и осталом грађевинском земљишту (Сл. Лист општине Ужице бр. 3/4) , Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији Града Ужица и Допуне Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији Града Ужица бр.353-126/12 од 05.04.2012.год. , ЈП »Дирекција за изградњу« из Ужица расписује

 


О Г Л А С


за давање у закуп градског грађевинског земљишта у јавној својини прикупљањем затворених писаних понуда


ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПРОДАЈУ РЕЗАНОГ ЦВЕЋА

 

Л – 14 : Ул.Димитрија Туцовића -" Цветни Трг "

 


 

 

· Укупан број локација : 15 ( ознаке од 1 - 15 )

· Површина локације : 2,00 м2

· Почетни износ закупнине који се лицитира,

путем затворених понуда : 5.340,00 динара

· Период закупа : 01.01. 2014.– 31.12. 2014.год.

· Износ кауције: 2.000,00 динара

Напомена: предметно земљиште се може користити у току рада Зелене пијаце и није дозвољено постављање тезги .

УСЛОВИ ЗАКУПА ЗЕМЉИШТА:

Обавеза учесника Огласа који добије предметну локацију у закуп је плаћање: накнаде за коришћење грађевинског земљишта ,трошкова комуналне таксе и трошкове одржавања јавне чистоће у свему сагласно Решењу Града Ужица.

Обавеза закупца који добије грађевинско земљиште у закуп је да исто уреди и објекат постави у свему према условима из Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији Града Ужица .

УСЛОВИ ОГЛАСА:

Право учешћа на Огласу имају регистровани пољопривредници,који сами узгајају цвеће и украсно биље,предузетници и привредна друштва регистрована за обављање делатности промета робе,занатске делатности и делатности домаће радиности на територији Републике Србије.Пријављивање на Оглас врши се на посебном обрасцу – огласној пријави која се може добити у стручној служби ЈП »Дирекција за изградњу«. У пријаву је потребно унети податке о учеснику Огласа и локацији на коју се пријава односи. Уз пријаву је потребно приложити доказ о уплати кауције на име обезбеђења учешћа на Оглас . Уплату кауције извршити на уплатни рачун јавних прихода – подрачун за посебне намене: уплата кауције број 840-666804-50 са моделом плаћања 97 и позивом на број 89-100.

Учесници Огласа, садашњи корисници градског грађевинског земљишта, дужни су као услов за конкурисање пружити писани доказ о измиреним обавезама према ЈП«Дирекција за изградњу« Ужице, насталим закључно са 31.12.2013. године , а правна лица и предузетници и потврду надлежног пореског органа о измиреним и доспелим порезима, доприносима и другим јавним дажбинама ( не старију од два месеца ).

Понуда за учешће на Оглас подноси се у писаној форми,у прописно затвореном коверту препоручено или непосредно на адресу: ЈП »Дирекција за изградњу« Ужице, Улица Вуколе Дабића 1-3 до 05.12.2013.год. до 14 часова (без обзира на начин на који се достављају). На коверти мора писати : ЗА ОГЛАС - НЕ ОТВАРАТИ – са јасном писаном ознаком за коју локацију се понуда односи ,а на полеђини коверта навести назив понуђача.

Понуда мора да садржи: Уредно попуњену пријаву , доказ о уплати кауције, потврду Дирекције о измиреним обавезама по основу накнаде за коришћење грађевинског земљишта , а правна лица и предузетници и потврду надлежног пореског органа о измиреним и доспелим порезима ,доприносима и другим јавним дажбинама (не старију од два месеца ).

Неблаговремене понуде, као и понуде које не садрже све наведене елементе сматраће се неважећим и неће се разматрати,а уплаћена кауција се неће враћати.

Приоритет на уступање грађевинског земљишта у закуп имаће учесник Огласа који понуди највећи износ закупнине у односу на утврђени почетни.

Отварање понуда и одабирање најповољнијег понуђача обавиће Комисија формирана Решењем Градоначелника Града Ужица за давање у закуп грађевинског земљишта дана 06.12. 2013.год. у 11 часова, у малој сали Града Ужица.

Оглас остаје отворен за преостале локације до давања у закуп свих понуђених локација .

Резултати Огласа биће објављени на огласној табли ЈП „Дирекција за изградњу“ Ужице у року од три дана, а Комисија ће у року од осам дана од дана отварања понуда утврдити најповољнијег понуђача и поднети предлог за давање земљишта у закуп. Учесницима Огласа који нису предложени за доделу земљишта у закуп, по истицању резултата Огласа, биће извршен повраћај уплаћене кауције од стране ЈП „Дирекција за изградњу“ Ужице у року од 3 (три) дана од дана истицања резултата Огласа. Учесницима огласа који су предложени за доделу земљишта у закуп кауција се задржава и урачунава у цену локације.

Уколико учесник Огласа после истека рока за подношење понуда, а пре уручења решења о додели земљишта у закуп одустане од понуде, оглас за ту локацију ће се поновити, а понуђач нема право на повраћај уплаћене кауције.

Уколико учесник Огласа коме је уручено решење о додели у закуп земљишта не закључи уговор о закупу са ЈП „Дирекција за изградњу“ или не плати понуђени износ у року од 30 дана од дана уручења решења, одмах ће се покренути поступак за поништај решења о додели предметног земљишта у закуп и враћање истог у посед граду Ужицу, без права на повраћај уплаћене кауције.

Уколико се на оглас пријави само један учесник поступак ће се провести, а понуђачу ће се предложити додела земљишта у закуп уколико је понудио најмање почетни износ закупнине за односну локацију.

Уколико на огласу за исту локацију два или више учесника огласа понуде исти износ закупнине, понуђачу чија је понуда прва приспела ,а што се региструје уписником Дирекције,предложиће се додела у закуп локације.

За сва ближа обавештења и увид у предметне локације учесници Огласа могу се обратити стручној служби ЈП«Дирекција за изградњу« сваким радним даном у времену од 8 до 15 часова или на телефоне 522-341 или 516-946.

Овај Оглас се налази на сајту Дирекције на адреси web: www.direkcijaue.rs